Parti Kaze

6 09 2009

Dette ble mer enn lovlig sent, men jeg plukker opp utfordringen til Martin, som etterlyser folks drømmeparti. Her er noen av de sakene som betyr mest for meg.

Forskning og utvikling

 • Større bevilgninger til universitetene, både til undervisning og forskning, deriblant opprettelse av flere faste stillinger.
 • Økte midler til grunnforskning og mindre prosjekter. Dagens satsning på store men smale prosjekter gir ikke den brede basen vi trenger for å kunne følge med på fremtidens utvikling, langt mindre lede den.
 • Kvalitet i skolen, med tilpasset undervisning for alle. Tid til undervisning, mindre ikke-faglige avbrudd. Tilbud om etterutdanning for lærere, og strengere krav om spesialisering for faglærere.
 • Økt fokus på basisfag som matematikk, fysikk, engelsk og norsk i grunnskolen, valgfag i ungdomsskolen og mindre teori på yrkesrettede linjer på videregående.

Likestilling, herunder spesielt kjønn og innvandringspolitikk

 • Likelønnstiltak, ikke minst for å likestille sammenlignbare yrker som for eksempel ingeniør/sykepleier.
 • Arbeide med å få menn inn i omsorgsyrker. Jeg kunne for eksempel tenke meg å se en mannlig familieminister.
 • Arbeide aktivt i forhold til mannsrolle og kriminalitet (spesielt vold), både på grasrot- og forskningsnivå.
 • Avskaffe kontantstøtten
 • Tredelt foreldrepermisjon, finansiert fullstendig fra statens side.
 • Insentiver for å få innvandrere ut i jobb og/eller utdanning. Krav om norsk- og kulturopplæring, men på et nivå som passer deres bakgrunn.
 • Gjør det lettere for innvandrere med utdanning og spesialkompetanse å få oppholds- og arbeidstillatelse, eksempelvis forskere.
 • Motvirke ghettodannelse, eller i hvert fall problemer som kommer med den. Send ungene med buss til en skole med lavere andel fremmedspråklige og -kulturelle elever, der den etniske og språklige sammensetningen er så skjev at det skader undervisning og integrering.

Utenrikspolitikk

 • Ja til EU.
 • Økt bistand, men under streng kontroll.
 • Opprettholde dagens antall flyktninger, forutsatt at krigssituasjonen forblir den samme.

Politi og rettsvesen

 • Økte straffer for voldskriminalitet.
 • Sterkere fokus på seksuell vold — økte ressurser, gjør anmeldelsesprosessen lettere og straffene _mye_ strengere.
 • Slutt på strafferabatt.
 • Økte ressurser til ordens-, sedelighets- og narkotikapoliti.
 • Økt beskyttelse av personvernet, spesielt i forhold til nettkriminalitet og involvering av private aktører i etterforskning.
Reklame